Onder de desktop verstaan we de Machines bureau machines waar
dus een los scherm aangezet kan worden.